Regulamin

Sklep Internetowy Jelwek działający pod adresem www.jelwek.pl, prowadzony jest przez Jelwek Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poznańska 2c/7, 35-084 Rzeszów, NIP: PL 813-369-78-66, REGON: 181165090, KRS: 0000542803, Sąd Rejonowy W Rzeszowie, kapitał zakładowy 50 000 PLN 

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta oraz numer telefonu. Klient ustala Hasło.

4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

6. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

7. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu, chyba że opis produktu stanowi inaczej.

9. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze w przypadku przesyłki kurierskiej, 4-7 dni robocze w przypadku Poczty Polskiej.

10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- poprzez moduł PayPal,

- przelewem bankowym na konto sklepu.

15. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź Poczty Polskiej.

16. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

19. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.Jelwek.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

20. Zwrot towaru. Zgodnie z odpowiednią ustawą, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub poprzez serwis PayPal. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

21. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Jelwek Sp. z o. o. ul. Poznańska 2c/7, 35-084 Rzeszów. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. 

22.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.

23.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

b. za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Hasła przez Klienta;

c. szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

d. szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.

24. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

 25. Jelwek Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i własności intelektualnej związanych ze zleceniem przez Zleceniodawcę skopiowania, wydrukowania 3d lub zeskanowania danego przedmiotu (pliku, modelu, dokumentacji), który jest chroniony prawem autorskim lub /i własności intelektualnej ( wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, jak również wszelkie patenty i dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa rejestracji wzorów przemysłowych, prawa do zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych).

26. Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie pliki, modele i dokumentacja techniczna jest własnością intelektualną zleceniodawcy.